Tham khảo mẫu hợp đồng diệt chuột phổ biến

Nếu loài chuột đang mang lại phiền toái cho căn nhà và đời sống của gia đình bạn, chúng tôi xin cung cấp dịch vụ diệt chuột hiệu quả. Và dưới đây là mẫu hợp đồng diệt chuột phổ biến hiện nay, cùng những điều lệ cần có để sử dụng dịch vụ này, mời các bạn cùng tham khảo.

Tham khảo mẫu hợp đồng diệt chuột phổ biến
Tham khảo mẫu hợp đồng diệt chuột phổ biến

Mẫu hợp đồng diệt chuột được sử dụng nhiều nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Về việc diệt chuột

Số: ………-………

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành
 • Căn cứ Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành của nước CHXHCN Việt Nam
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại văn phòng của Công ty PEST247 – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên sử dụng dịch vụ): ……………………………………..

Đại diện: Ông/Bà …………………………………                  Chức vụ:………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………..………………………………………………..

Số điện thoại: ……………..………………………………………………..

BÊN B (Bên cung cấp dịch vụ): CÔNG TY …………………………………….. – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Đại diện: Ông/Bà …………………………………                  Chức vụ: ……………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………….……………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………

Tên tài khoản:……………………………………………………………..

Ngân hàng:…………………………………………………………………

“Điều khoản hợp đồng dịch vụ Diệt côn trùng”

Điều 1. Nội dung dịch vụ

Hợp đồng này được ký kết giữa Bên A và Bên B để quy định các điều khoản, điều kiện cũng như các quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ diệt chuột, cụ thể như sau:

Bên B nhận diệt chuột cho Bên A tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Diện tích Tổng diện tích sử dụng dịch vụ [………m2]
Thời hạn Hợp đồng Số tháng: ……………..

Từ ngày ……………..

đến ngày ……………..

Kỳ sử dụng dịch vụ chuyên sâu Số tháng: ……………..Từ ngày ……………..

đến ngày ……………..

Danh mục dịch vụ Dịch vụ diệt côn trùng
Tần suất dịch vụ ………………

Loài gây hại mục tiêu

Chuột: ……………..
Dịch vụ kiểm soát định kỳ VNĐ/tháng
Dịch vụ kiểm soát côn trùng
Tổng
V.A.T (10%)
Tổng cộng               
Thanh toán Bên A phải thanh toán trong vòng 7 ngày từ ngày Bên B hoàn thành công việc

Điều 2. Thời hạn Hợp đồng

 1. Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký kết. Tuy nhiên, chi phí cho việc diệt chuột sẽ được tính từ tháng bắt đầu sử dụng dịch vụ trừ trường hợp được quy định khác đi theo một thỏa thuận được ký riêng.
 2. Thời hạn dịch vụ

Ngày bắt đầu: Ngày …… tháng …… năm ……

Ngày kết thúc: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Nếu một trong các Bên muốn chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn của hợp đồng diệt chuột, Bên đó sẽ phải thông báo cho Bên kia về dự định của mình ít nhất một tháng trước ngày dự định chấm dứt Hợp đồng

Điều 3. Lắp đặt, thay đổi, hoặc tháo dỡ thiết bị

 1. Bên B sẽ lắp đặt các thiết bị được nêu ra tại hợp đồng (nếu có) một cách thích hợp. Sau khi lắp đặt thiết bị, Bên B sẽ kiểm tra lại để xem thiết bị có được vận hành theo yêu cầu hay không.
 2. Bên A sẽ chịu chi phí nếu cần thay đổi phương án dịch vụ do tình hình của Bên A hoặc những thay đổi trong môi trường dịch vụ của địa điểm cần kiểm soát và các thiết bị sẽ được thay đổi hoặc bổ sung
 3. Bên A được phép yêu cầu Bên B lắp đặt, thay đổi, hay tháo dỡ thiết bị theo ý của Bên B, mà không được quyền tự ý lắp đặt, thay đổi hay tháo dở.

Điều 4. Thay đổi Phạm vi Dịch vụ Kiểm soát

 1. Bên A sẽ thông báo về việc đó cho Bên B trước ít nhất mười lăm (15) ngày bằng văn bản trong trường hợp cần phải thay đổi các phương án dịch vụ kiểm soát côn trùng do việc mở rộng và xây dựng lại, hoặc có thay đổi trong cơ cấu, mục đích sử dụng, chuyển giao
 2.  Bên A. sẽ phải thanh toán tất cả các chi phí phát sinh trong việc thay đổi phương án dịch vụ kiểm soát do yêu cầu của Bên A

Điều 5. Quản lý Thiết bị

 1. Hàng tháng Bên B sẽ kiểm tra, sửa chữa, hoặc bảo dưỡng thiết bị để đảm bảo dịch vụ được cung cấp một cách thỏa đáng,
 2. Bên A sẽ quản lý các thiết bị nhưng không được thay đổi, dịch chuyển, gây hư hại cho thiết bị hoặc vận hành thiết bị một cách bất thường.
 3. Bên A sẽ bồi thường cho Bên B các khoản cần thiết để bảo trì thiết bị nếu Bên A phá hủy, gây hư hại, hoặc làm mất thiết bị trên cơ sở sự thống nhất giữa các Bên.
 4. Bên A có thể yêu cầu Bên B sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận miễn phí nếu thiết bị bị phá hủy, hư hại, mất vì các lý do mà không phải là do Bên A
 5. Khi hết hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, các thiết bị sẽ được Bên B thu hồi lại tại địa điểm đã lắp đặt cho Bên A

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của hai bên

 1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Cung cấp điện, nước, mặt bằng để Bên B thực hiện công việc và cử nhân viên nghiệm thu công việc sau khi Bên B hoàn thành công việc.
 • Thanh toán phí và các chi phí khác phát sinh đúng và đủ theo như thỏa thuận.
 • Không được trưng dụng nhân viên của Bên B làm việc khác trong thời gian thực hiện hợp đồng
 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B và nhân viên Bên B bồi thường những thiệt hại vật chất mà Bên B gây ra trong quá trình thực hiện dịch vụ.
 1. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu suất, hiệu quả cao và theo đúng cam kết ban đầu.
 • Bên B cử giám sát kỹ thuật phối hợp cùng Bên A để đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc.
 • Cam kết nhân viên của mình tuân thủ mọi nội quy, quy định của Bên A khi thực hiện công việc;
 • Tuyệt đối đảm bảo an ninh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.
 • Đảm bảo toàn bộ vật tư, trang thiết bị, hóa chất đều an toàn với môi trường và người sử dụng, đặc biệt là nhận được sự đồng ý của Bên A.
 • Bên B đảm bảo và chịu bồi thường đối với những thiệt hại do quá trình thực hiện công việc của Bên B gây ra hoặc những thiệt hại liên quan nếu có căn cứ rõ ràng, được ghi nhận bằng biên bản có sự chứng kiến và xác nhận của các Bên.

Điều 7. Phí dịch vụ

 1. Bên A sẽ thanh toán phí dịch vụ vào ngày đã thỏa thuận với Bên B trên cơ sở theo hàng tháng.
 2. Trường hợp có thay đổi địa điểm cần diệt côn trùng hoặc phạm vi dịch vụ đã được cung cấp, Bên B và Bên A sẽ cùng thảo luận để điều chỉnh phí dịch vụ hợp lý.

Điều 8. Chấm dứt Hợp đồng

 1. Bên A có thể chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên B nếu Bên B xao nhãng trong việc thực hiện các dịch vụ đã ký kết, hoặc có những biểu hiện tương tự
 2. Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng này bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên A nếu Bên A có ít nhất hai lần không trả phí dịch vụ hàng tháng và không thanh toán đầy đủ kể cả sau khi Bên B đã yêu cầu. Hoặc nếu không thể tìm được Bên A do bỏ trốn hoặc không nắm được tung tích của Bên A, Bên B có thể chấm dứt hợp đồng diệt chuột này

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo mẫu hợp đồng diệt chuột phổ biến
Liên hệ với Pest247 để được tư vấn rõ hơn về dịch vụ diệt chuột

Trên đây là mẫu hợp đồng diệt chuột phổ biến nhất hiện nay tại các công ty dịch vụ kiểm soát côn trùng gây hại, trong đó có cả PEST247 của chúng tôi. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin cần tìm hữu ích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *